Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Успехът в живота зависи от личното ви влияние върху другите

Предполагам, че изпитвате желание да развиете у себе си присъщите за всеки човек сили, за да постигнете успех в живота си. А той много често зависи от способността ви да привличате към себе си хората и да влияете върху тях. При това е без значение дали притежавате други качества, ако не владеете онази неуловима сила, която наричаме „личен магнетизъм”. Огледайте се и ще видите, че всеки постигнал целта си човек обладава и способността да привлича и да убеждава хората, да им влияе и да ги ръководи. Обикновено тези хора ги наричат „властни”. Съществуват малко изключения от това общо правило, и то само за да го потвърдят. Тези изключения се срещат преди всичко сред хора, които са постигнали успех в областта на изкуството, научните изследвания и изобретения, литературата и други подобни области. И това е напълно разбираемо, тъй като техният успех зависи повече от самовглъбеното, съсредоточено и упорито отношение към труда, отколкото от порива, енергията, силата или от умението им да ръководят другите. Наистина тези хора преуспяват в постигането на стремежите си, но резултатите от упорития им труд стават плячка на други, по-ловки житейски умове. Ако тези „среднощни факлоносци” постигат понякога и материален успех, той се дължи единствено на това, че някоя по-положителна личност поема деловата страна на тяхната дейност и ги движи напред, като същевременно получава и по-голямата част от доходите – това е т.нар. практичен човек.
Поради това считам, че имам всички основания да разглеждам материалното благополучие като доказателство за успеха, а последният зависи изцяло от „личния магнетизъм” на търсача на щастие. Изобретателят, ученият, писателят и човекът на науката биха могли да бъдат твърде облагодетелствани от разумното прилагане на силата си за духовно превъзходство над хората, но преимущества и най-добри резултати от прилагането на тази удивителна сила може да получи преди всичко „практичният” човек, тъй като то му носи не само успех, но и неговото реално изражение – парите.
Естествено парите сами по себе си не са висок идеал, но като средство за постигане на подобри условия на живот те едва ли са недостойна цел за човешките стремежи. И постигането на такъв успех в живота зависи преди всичко от способността ви да привличате, да заинтересовате хората, да влияете върху тях и да ги ръководите. И едва ли бихте поискали от мен да докажа това свое твърдение, ако поне малко познавате хората и света.
Ето защо непосредствена ваша задача е да се научите как да придобиете тази чудна, ценна сила.Отговорът е следният – като приложите закона за духовното превъзходство. В това се състои тайната не само на личния магнетизъм, но и тайната на успеха и на щастието въобще. За мъжа или жената, познаващи този закон, светът се превръща в нещо като вкусна стрида, към която трябва само да посегнат, за да я вкусят. А тези, на които не достига прилежание и настойчивост, за да развият скритите в себе си сили, ще станат много по-енергични и по-положителни като личности само след като се запознаят по-отблизо с възгледите ми по въпроса.
„Всичко това е чудесно – ще кажете вие, -но обяснете ни как да развием в себе си тази сила.” Именно с това и смятам да се заема, като ви помогна да усвоите стъпка по стъпка необходимите умения, без умствена преумора и затормозяване.
А сега ще ви представя тази теория в най-общи черти. Мисълта ви може да ви помогне да постигнете успех чрез засилване на влиянието си върху другите по следните начини:
1. Чрез пряко лично въздействие на силата на вашата мисъл върху хората, като използвате закона за внушението. Вие сте способни да заинтересовате другите с вашите замисли и намерения, да получите тяхната подкрепа и покровителство и въобще да влияете върху тях. Тази способност, присъща по природа на някои хора, може да бъде придобита от всеки, който прояви необходимата сила на волята и настойчивост, за да я развие у себе си. Поради това че голяма част от хората желаят да се запознаят преди всичко с този вид духовно превъзходство, следващата глава ще посветя на него.
2. Чрез силата на непосредствените мисловни вълни и колебания на вашия мозък, които оказват мощно въздействие върху умовете на другите, дори ако те знаят как да се предпазят и да окажат съпротива срещу такова влияние. Но при всички случаи познаването на този закон би ви помогнало да оказвате решителна духовна съпротива на мисловните вълни, идващи от умовете на другите.
3. Чрез притегателните свойства на мисълта, въздействащи в съответствие с теорията „сходните мисли се привличат”. Ако вашият ум е зает постоянно с определени мисли, те привличат подобни мисли и убеждения от обкръжаващата ви среда. Това свойство е едно от най-великите в природата, което приложено по определен начин, може да привлече съдействие и помощ от съвършено неочаквани източници. Мислите са веществени реалности, които обладават свойството да привличат други мисловни вълни със същите колебания и качества.
4. Чрез силата на мисълта, предназначена да промени характера и темперамента ви с цел
да се самоусъвършенствате и постигнете онези лични качества, които ви липсват за постигане на успеха. Вие може би осъзнавате това, но не можете да се преборите с предубеждението си, че тези недостатъци са ви присъщи и не можете да ги промените, както „леопардът не може да промени петната по кожата си”. Познаването на закона за духовното превъзходство ще се превърне във ваш реален съюзник, тъй като вашето „мога” ще преодолее тези недостатъци и вие ще придобиете нови качества и черти на характера. Със съветите си аз ще ви покажа верния път, но вие сами ще трябва да го извървите. Както в тази, така и във всяка друга област на човешките стремежи всеки е длъжен да се труди сам за собственото си благо.

Уилям Аткинсън

“Психология на успеха”

превод Васил Байчев

Източник : http://www.izvorite.com/


Тагове: ,

Коментирай