Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Новите протоколи при ПТП

Както знаете, вече при леки произшествия няма нужда да губим по 2-3 часа, чакайки КАТ – просто сами попълваме протоколите. Да, но откъде да ги вземем? Наистина, това е трудна задача, улеснена обаче от M-gate.info , които са качили протоколите в сайта си.

НАРЕДБА № IЗ-41/12.02.2009 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО ИМ ПРИ ПТП

Чл. 1. С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне и редът за предоставяне на информация от Министерството на вътрешните работи на Информационния център към Гаранционния фонд за настъпили пътнотранспортни произшествия (ПТП).

Чл. 2. (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи:

1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица;

2. протокол за ПТП с материални щети;

3. двустранен констативен протокол за ПТП.

(2) Органите на “Пътна полиция” – МВР, при посещение на ПТП заснемат разположението на пътните превозни средства (ППС) и причинените щети с цифров фотоапарат.

(3) Информацията по ал. 2 се съхранява за срок до 3 месеца в АИС в структурата на МВР, на чиято територия е настъпило произшествието, и се предава на Информационния център към Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1.

(4) Препис от документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават от органите на “Пътна полиция” – МВР, на трети лица, претърпели вреди от ПТП, както и при загубване на оригинала. Преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа на писмено искане. Преписът се заверява, като в горния ляв ъгъл се отбелязва “препис” и се полага подпис и печат.

Чл. 3. (1) При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП – приложение № 1, и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на “Пътна полиция” – МВР.

(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.

Чл. 4. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП – приложение № 2.

Чл. 5. (1) Когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход, и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – приложение № 3.

(2) Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП – приложение № 3, при сключване на договора, както и при поискване.

(3) Двустранният констативен протокол – приложение № 3, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

(4) Ежемесечно до 20-о число на месеца застрахователите изпращат информация до Информационния център към Гаранционния фонд за произшествията, документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по образец, приети от управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

(5) Ежемесечно до 25-о число на месеца Информационният център към Гаранционния фонд предоставя на МВР информацията по ал. 1 във формат и по образец, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 6. Не се посещават от органите на МВР – “Пътна полиция”, и не се съставят документи за:

1. повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;

2. пожар на МПС;

3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;

4. повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС;

5. повреди по стъклата на автомобила.

Прокотолите може да свалите оттук:
M-gate.info

Обърнете внимание на Приложение 3 и дано не ви се наложи да ги използвате :)

Тагове: ,

Коментирай