Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Пари – част 2

Но ако скъпернически и без всякакво доверие се стремиш да изпиташ силата на парите си, много лесно ще се изложиш на риска да изгубиш и малкото, което колебливо си се осмелил да вложиш. – –
Не бива обаче да спекулираш рисковано, надхвьрляйки собствените си сили, и винаги трябва предварително добре да си помислиш дали необходимите за дадено дело суми сьответствуват на това, с което разполагаш, в противен случай и най-ценното духовно благо, което би трябвало да се утвърди чрез твоите пари в света на материята, ще ти донесе само проклятие и нещастие.
Всяко дело, с което допринасяш истинска полза на човечеството, създава рано или късно с пьлна сигурност нови материални ценности, но всяко дело изисква също така съответния залог и ако ти не разполагаш с него, остани по-добре изцяло извън играта дори когато участието ти в това дело изглежда да обещава голяма печалба за теб и значителни придобивки за всички останали.
Ти би постьпил от самото начало непочтено, ако си склонен да очакваш печалба, без да си в състояние да рискуваш съответствуващия на тази печалба залог.

Не бива също така никога да влагаш парите на други хора в някое скъпо за теб дело, без да си напълно сигурен, че тези хора също разполагат с целия необходим залог, който в крайна сметка би им гарантирал създаването на нови ценности и с това съответствуващата на този техен залог печалба.
В противен случай ти само би лишил тези хора от тяхното имущество и духовните закони на общочовешкия организъм ще държат единствено теб отговорен за нанесените щети.
Тези закони намират начин да достигнат до всекиго и тогава те изискват компенсация до последния петак, независимо с какви еквиваленти си в състояние да обезщетиш вредите, дори и тогава, когато този, на когото си навредил, не получава с това лично обезщетение.
Законите в духовния общочовешки организъм никога нямат за цел да „възнаградят” отделната личност или пък да „накажат” вредителя. – Те трябва само да създават уравновесяване в органично обвързания живот на общото цяло и за тях всеки един може да заеме мястото на другия – може, без да предполага, да стане оръдие на тяхната неумолимо сигурна, автоматично регулирана дейност…

В по-висшия смисъл на думата не сьществува истинска парична собственост!

Привидният собственик винаги е само временен разпоредител с част от стойностите, създавани в материалния свят от дейността на човечеството като цяло. –

Размерьт на привидното парично сьстояние е само белег за това, доколко даден човек е годен да се разпорежда с тези пари, и който съумее вярно да владее над малкото и с това да създава иови ценности, него духовните закони в общочовешкия организъм ще поставят с пълна сигурност един ден да владее и над много, стига не само желанието му, но и неговата воля да е сериозно насочена към постигането на тази цел. – –
„Непрестанните несполуки”, от които се оплакват толкова много способни наглед хора, са винаги само доказателство, че те твърде често нарушават по някакъв начин духовните закони, без да съзнават това. –
Или волята им е твърде вяла и нейното място се заема от желания, или пък съблюдават само част от законите, пренебрегвайки останалите от тях…
Освен това твърде много хора не знаят, че сьвсем не от тяхното желание зависят мащабите, в които могат да създадат нови материални ценности, и че всеки залог по необходимост създава точно определена сума от нови такива ценности, независимо дали тази сума е по-голяма или по-малка от желаиия резултат. – –

Така мнозина се трудят години наред и се измъчват от своите „неуспехи”, без да подозират, че някъде са нарушили грубо духовните закони, за чието съществуване никога не са си давали сметка.
Лесно би могло да се предположи, че в случая имам предвид само хора, които ръководят своите предприятия със собствени или с чужди пари.

Аз обаче мисля не по-малко и за всички онези хиляди, които работят при някой друг.

Тук често цели категории са принудени да страдат заради простьпките на единици, така че в случая отговорността на отделния човек добива огромни размери, също както и сьобразяваието с духовните закони, за които говоря, облекчава пътя на хиляди хора.
От момента, в който поемеш задължението да служиш в предприятието на друг човек, ти се нагьрбваш с цялата отговорност за поверения ти сектор от неговото предприятие и всички допуснати от теб нарушения на духовните закони ще имат за тебе сьщите последици, които биха имали, ако ръководеше за своя сметка свое собствено предприятие.
Не мога да ти дам по-добър съвет от този: на своя пост, независимо дали той е висок или незначителен, винаги постъпвай така, както би постъпил, ако трябваше да изпълняваш сьщите задължения в свое собствено предприятие.

Чувствуваш ли се „зле платен”, опитай се да получиш в рамките на сьществуващите вьзможности по-добро възнаграждение, но недей забравя, че и най-лошото заплащане в никой случай не те освобождава от задьлжението да съобразяваш мислите и постъпките си с духовните закони, които трябва да спазваш в сферата на парите, ако не искаш да бъдеш ощетен за това, че си станал причина друг да бъде ощетен! – –

Трябва също да знаеш, че сьгласно духовните закони твоето възнаграждение се отмерва винаги по най-справедлив начин, в точно сьответствие с вложения от теб труд, – така че всичко, от което другият, на когото служиш, би те лишил, един ден непременно ще ти бъде по някакъв начин върнато до стотинка, докато в противния случай – ако възнаграждението ти е по-високо от онова, което се оправдава от вложените от тебе труд и заинтересованост, – рано или късно с абсолютна сигурност ще ти бъде иззето всичко, което си получил в повече. – –

Постоянното компенсиране, осъществявано от тези духовни закони, не прави никаква разлика между отделните стойностни форми, така че онова, което ти се полага или което си получил несправедливо, може да ти бъде дадено или отнето в сьвсем друга „валута”. – –
Парите са еквивалент на всички материални ценности, а за компенсацията, която трябва да бъде осъществена от духовните закони, е напълно безразлично чрез коя от тези ценности се постига равновесието, в това число и чрез еквивиленти на всички материални ценности – чрез парите. – –

Сега ще разбереш също и защо нарекох парите „нещо свято” – нали те представляват всяка ценност, дарявана от материалната земя, – те са израз на всяка стойност, създадена тук от Духа чрез неговото вьздействие вьрху материята, те са едновременно и междинно звено, и носител на това въздействие! –

Щеш не щеш, трябва да причислиш и парите към средствата за изграждане на своето земно щастие и ако си твърдо решен да сьздадеш щастието си, трябва да се научиш да се съобразяваш със законите, за които парите и всички материални ценности, изразявани чрез парите, са винаги само послушни слуги на духовните импулси…

Из “Книга за Щастието” от Бо Йин Ра

Коментирай