Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Определяне на пазарен потенциал. Субективен метод

Определянето на пазарния потенциал е стратегически ход за определяне на възможностите, които предлага пазара за нашите продукти, за най- добрата насока инвестициите, насока, която ще донесе най- голяма възвращаемост на включените ресурси в производството и реализацията на продуктите. Определянето на маркетинговия потенциал дава възможност и за достигане в бъдеще до сегмент с най- голям потенциал, което е важна предпоставка за осигуряване на постоянно и настъпателно развитие на организацията.
“Пазарът е труден за разбиране, защото се променя от ден на ден.”- това са думи на Джеф Ерингтон, изследовател в института за маркетингови изследвания към Харвард. По- тази причина постоянното наблюдениеe на пазарното развитие и мястото на собствените продукти на пазара е от жизнено необходимo значение за развитието на организация, особено в условията на нарастваща конкуренция. Маркетинговата оценка на пазара не е процес, който се предприема веднъж, а след това се пренебрегва. Това е процес, който трябва да се предприема във всеки един момент от развитието на организацията, за да се поддържа конкурентоспособността й. Пазарът по своята същност е динамична среда, която трябва да бъде следена.
Продуктът предназначен да представи организацията на пазара, в повечето случай е плод на дълга работа в областта на маркетинговите изследвания. Това означава, че е разпозната дадена нужда на пазара и се предприемат действия за задоволяване на тази нужда т.е пазарът е насочил технологията към определени действия. Маркетинговите изследвания могат да доведат до откритие, което да задоволява осъзната преди самото изследване нужда на пазара. В този случай технологията стои в основата на процеса на разработване на нов продукт.
Няма точна и ясна формула за успех. Една организация може да постигне завиден потенциал на един пазар и да достигне до абсолютен крах на друг. Няма и метод за определяне на маркетинговия потенциал, който да гарантира абсолютен успех. Конкуренцията, данни за населението, неговата структура и месечен доход, външния вид на продукта, състоянието и вида на търговската мрежа, са само някои от факторите определящи пазарния потенциал продукта.
Следенето на пазарния потенциал дава отговор на често задаваните от всеки мениджър въпроси. Един от тези въпроси е непрекъснатия стремеж към информация дали продуктът ще се продава. Ако отговорът е положителен това е един от най- силните козове при привличане на инвеститори и партньори за реализирането на нови идеи.
Организацията, чийто пазарен потенциал ще бъде обект на разглеждане в следващите страници, се занимава с търговия и разпространение на козметика на територията на България. Научни изследвания доказват, че за развитието на такъв бизнес всеки малък детайл, всяка подробност е от значение. От значение е и външния вид на продукта, вида на търговската мрежа, големината на населеното място, структурата на населението, начинът на пазаруване, месечния доход на населението, културния статус на населението, и др.
Процесът по разработване на пазарния потенциал се състои от няколко основни етапа. Преди всичко е необходимо да се има представа за клиентите и потребителите на продукта, за неговите уникални характеристики, това, което го прави предпочитан от клиентите в сравнение с конкурентни продукти и услуги. Следващият етап от определяне на пазарния потенциал е запознаване с конкурентите, с техните силни и слаби страни, с тяхните вероятни бъдещи действия в отговор на маркетинговата програма на компанията. Всяка уважаваща себе си организация, която се стреми към непрекъснато развитие и усъвършенстване, наблюдава непрекъснато пазарната ситуация, действията на конкурентите и се стреми да отговаря на предизвикателствата по най- добрия начин. Потенциални конкуренти са тези, които ще бъдат засегнати по един или друг начин неблагоприятно от пазарната позиция на компанията и най- вероятно ще предприемат действия за запазване на собствения си пазарен дял. Следва разработване на самия пазар. Нужна е информация за големината на пазара, за тренда на развитие, за външните фактори, които оказват влияние. Трябва да се определят водачите на пазара, тези които определят трендовете на развитие, ключовите сегменти и конкурентното предимство, което определя продукта като най- доброто средство за задоволяване нуждите на хората от този сегмент. Необходимо е и да се добие представа за колко дълго продукта ще задържи вниманието върху себе си с оглед на функциите, които задоволява и предимствата, които притежава. Не трябва да се пропуска да се добие информация относно най- вероятната цена, която потребителите биха заплатили за продукта след като са запознати със неговите силни и слаби страни. Eдна организация не работи във вакуум. По тази причина е необходимо да се вземе предвид мнението на останалите членове от веригата по производство и разпространение на продукта.
Маркетинговото изследване е неразделна част от процеса по разработване и разкриване на пазарния потенциал. Анализът на пазара носи информация относно вероятното равнище на продажбите. Спомага за установяване на потенциалния пазарен дял на продукта и на организацията като цяло и за изграждане на портрет на конкурентите. Маркетинговите изследвания са единственото надеждно средство за придобиване и обработване на необходимата за дейността на организацията пазарна информация.
В повечето случаи мениджърите на малките организации използват интуицията си за определяне на пазарния потенциал на продукта, чрез който се представят на пазара. След сравнително кратки и ограничени изследвания те достигат до извод, че продукта изглежда конкурентоспособен на пазара. В този случай интуитивно се определя и къде ще се предлага продукта. Организациите с по- малки ресурси много често оставят пазара сам да определи къде ще позиционира продукта.
Друг често използван метод, от по- малките организации, е субективния метод. При него се използват определени изследвания за определяне на пазарния потенциал. Най- често при този метод се изработва т.н „ чеклист”. По- долу е даден лист, разработен от Small Business Administration publication за определяне на пазарния потенциал на малко предприятие.

Оценка
1. Близост до потребителите
2. Степен на развитие на разпространението
и готовност за въвеждане на нови ресурси
3. Състояние на конкуренцията
4. Минимално равнище на заплащане
5. Транспортна инфраструктура
6. Състояние на трафика през денонощието
7. Развитие на производствената инфраструктура
8. Равнище на данъчните ставки
9. Равнище на лихвения процент
10. Състояние на инфраструктурата на сградата
11.Социални условия
12.Възможност на бъдещо развитие
13. Качество на обществените услуги
14.Жилищната инфраструктура в района
15. Обща оценка на всички фактори

Източник: www.helpos.com

Коментирай