Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

ERP: Функционалности за складово-логистичен модул

ERP

Основни функционалности, които софтуерната система за управление на бизнеса (ERP) е желателно да покрива

Управление на снабдяването и рамкови споразумения и договори
Управление движенията на материали
Въвеждане и проверка на фактури
Складиране и управление на складови помещения (space mgmt)
Управление на складовите наличности
Местене на материали в рамките на компанията или на производственото място
Материали по склад със следене на складово място
Оценка на доставките
Категоризация на материалите, независимо от приложенията
Информационна система за покупките
Допълнителни материали или взимнозаменяеми материали
Планиране на материалните потребности
Складова книга

Основни дани

Основен запис за материал

Единен идентификационен код на материалите валиден за всички отдели в компанията
Поддържане на всички данни за материала в една транзакция
Групиране на данните в основния запис по функционални групи на различни екрани. Улесняване на въвеждането
Поддръжка на типове материали – суровини, стоки, завършени изделия, резервни част и др., които се третират различно от системата
Възможност всеки отдел да поддържа сам необходимите за неговата дейност данни в основния запис
Възможност за създаване на материал с референция към вече съществуващ материал
Поддръжка на описания на различни езици
Поддръжка на множество мерни единици и фактори за конверсия между тях
Поддръжка на номер на материала / частта от номенклатурата на доставчика
Поддръжка на стар номер на материал
Поддръжка на номер на чертеж

Основен запис на доставчик

Поддръжка на всички данни за доставчика в един запис – име, адрес, език за комуникация, валута, данъчни, счетоводни и банкови данни, данни за снабдяването, ценови условия и условия на плащане, възможни роли на доставчика (фактурираща страна, доставяща страна, страна за изпращане на поръчката и др.), метди на комуникация (разпечатка, факс, e-mail, IDOC, XML)
Възможност всеки отдел да поддържа отделно необходимите му данни в основния запис

Информационен запис за снабдяването

Осъществява връзката между доставчик и материал за нуждите на снабдяването
Съдържа всички необходими данни за закупуването на един материал от даден доставчик – цени, отстъпки, транспортни разходи и други ценови условия, периоди на валидност на тези условия, скалируемост на цени и условия, условия на плащане, номер на този материал от номенклатурата на доставчика, история за последна поръчка, валидност и др.
Един от основните записи при оределяне на възможните източници за снабдяване

Снабдяване – Сценарии

Заявка за доставка

Вътрешен документ за системата, който регистрира възникването на материална потребност
Създава се ръчно (от служител) или автоматично (от модула за планиране на материалните потребности)
Дава началото на цикъла на снабдяване

Запитвания за оферти и оферти

Възможност за въвеждане в системата и изпращане към доставчици запитвания за оферта
Изключително улеснена процедура
Въвеждане на офертите (ценови други условия) в същия документ
Възможност за изготвяне на сравнителна таблица между офертите по различни критерии (нетна цена, ценови условия и др.), изчисляване на процентна стойност на офертите спрямо най-ниска цена, средна цена, най-висока цена
Възможност за осъвременяване от таблицата на информационните записи на доставчиците и за запазване на избраната оферта като пазарна цена

Договори с доставчици

Да се поддържат се договори с лимити за количества и с лимити за стойност, като се задава валидност на договора
Да може да се въвеждат всички необходими условия (ценови условия, условия на доставка и др.)
Рамкови споразумения с графици на доставка
Спразуменя със срок на валидност и определен график на доставки
Графика може да бъде твърд или гъвкъв в звисимост от нуждите на предприатието
Могат да се задават зони в които графикът да е твърд (например един месец напред) или подлежащ на промени (например след 1 месец)
Отделните редове от графика могат да се генерират овтоматично от приложението за планиране на материалните потребности

Определяне на източници

Системата трябва да следи и предлага на потребителя всички възможни източници за доставка на даден материал
Възможни източници са информационни записи, договори, рамкови спораумения с график на доставка, оферта, квотно споразумение за разпределяне на доставкитв между няколко доставчици, предишна поръчка
Да може да се създаде списък с възможните източници за доставка на даден материал и да се приритизират
Да може да се зададе фиксиран източник

Поръчка за покупка

Официален докумет за поръчка
Създава се обикновено с референция към заявка за доставка с ръчно или автоматично определяне на източника
На потребителя е спестено до максимум ръчното въвеждане на данни. Всичко необходимо се копира от системата от предходни документи и от основни записи
Възможно е системата автоматично да генерира поръчките бе з ръчна намеса
Автоматичен изход на документа в езика за комуникация на доставчика
Възможност за изпращане по e-mail, факс и др.
Следене на история на поръчката – въведени заприходявания и фактури

Заприхождаване

Въвежда се с референция към съответната поръчка за покупка
Системата копира и предлга за заприходяване неполучените до момента материали и количества
Възможност за следене на частични доставки
Възможност за дефиниране в поръчката за покупка на толеранси за недостатъчна и ли свръх доставка

Въвеждане и проверка на фактури

Въвеждане на фактурата от доставчика
Проверка и тристранно засичане на информацията за цени и количества от поръчката, заприходяванията и фактурата. Възможност за настройка на поведението на системата при отклонения
Възможност за отделно или съвместно фактуриране на материалите/услугите и провизираните в поръчката транспортни разходи
Възможност за фактуриране на непредвидени разходи

Оценка на доставчици

Системата позволява дефинирането на различни критерии за оценка на доставчиците (спазване на цени, спазване на количества, спазване на срокове на доставка и др.)
Критериите се обновяват при въвеждането на всеки релевантен документ

Следене и управление на складовите наличности

Следене в реално време на складовите наличности
Следене на складовите наличности и движенията по склад
Следене на складовите наличности и движенията по код на материал
Следене на складовите наличности и движенията по код на материал и партида
Следене на складовите наличности и движенията по клиентска поръчка
Следене на специални запаси – запас на път, консигнационен запас, запас при подизпълнител, запас под качествен контрол, блокиран запас, резервации и др.

Основни движения на материалите

Заприходяване на материали срещу поръчка за покупка или документи за доставка (товарителници, уведомителни писма и др.)
Получаване на материали от трети страни срещу документи за доставка (товарителници, уведомителни писма и др.)
Обработка на непълна и свръхдоставка
Разходване по разходен център
Изписване на материал към дълготраен актив
Изписване на материал към вътрешен ордер
Бракуване на материал
Прехвърляне от материал в материал
Продажби (експедиция, връщания, мостри)
Движения между складове
Връщания на доставчик по поръчка за покупка и въвеждане на кредитно известие
Връщане на материали на трети страни
Изпращане на материали на подизпълнители
Липси и излишъци при инвентаризация
Отмяна на материален документ

Складови документи

Системата трябва да има възможност за отпечатване на следните документи:

Складова разписка за заприходяване
Складова разписка за изписване на материали
Складова разписка за прехвърляне (местене) на материали
Товарителница
Анулиране на материален документ

Справки и отчети

Системата трябва да предоставя всички необходими справки и отчети за следене на складовата наличност и на доставките. Например „Списък с доставчици”, „Заявка за доставка”, „Поръчки за покупка по доставчик”, анализи на истории по поръчка (ценови, за покупка и т.н.), различи списъци – с фактури, материали, материални документи, складови наличности и др.

Радислав Кондаков

Тагове: , , , ,

Коментирай