Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Уолъс Уотлъс: Първи принцип на науката да станеш богат

Уолъс Уотлъс

МИСЪЛТА е единствената сила, която може да сътвори от безформеността осезаеми, видими богатства (блага).

Първоизточникът, от който са създадени всички неща, е интелигентна, формообразуваща субстанция.

Първичната субстанция се проявява съобразно мисълта. Всички наблюдавани в природата форми и процеси са видим израз на някаква мисъл. Когато мисли за дадена форма, безформеността приема тази форма. Мисълта за движение я превръща в движение. Това е начинът, по който възникват нещата в света. Ние живеем в измислен свят, част от мислеща вселена. Мисълта за една подвижна вселена се е разпростряла някога в безформената субстанция и самата интелигентна субстанция е приела формата на система от планети и е задържала таза форма. Мислещата субстанция се движи съобразно мисълта и приема формата на тази мисъл.

Поддържайки идеята за движещи се в орбити системи от Слънца и светове, тя се въплъщава в планетите и ги движи, мислейки за движението им. Като мисли формата на един бавно растящ дъб, градивната субстанция се движи, водена от мисълта си и създава дърво, независимо че това може да й отнеме векове. Когато довежда някаква форма до проявление, безформеността се движи в рамките на установеното от мисълта движение. С други думи, идеята за дъба не предизвиква внезапно образуване на вече израснал дъб, а задвижва силите, които ще го създадат, съобразно установените норми на растеж.

Всяка мисъл за някаква форма, която възниква в мислещата субстанция, като резултат води до създаването на същата тази форма, но винаги, или поне по правило, във вече установената от практиката рамка на развитие и действие.

Ако върху безформената субстанция се наложи мисълта за къща с определена конструкция, това може и да не предизвика веднага внезапната поява на къщата, но ще задвижи потока от творческа енергия, която вече действа и се проявява в търговията и промишлеността по такива канали, че резултатът да е бързото построяване на къщата. А ако не съществуват канали, чрез които творческата енергия да може да работи, тогава къщата ще бъде построена направо от изначалната субстанция, без да се изчакват бавните процеси в органичния и неорганичния свят.

Няма мисъл за форма, която, наложена върху изначалната субстанция, да не доведе до създаването на тази форма.

Човекът е интелигентна същност и може да създава мисли. Всички предмети, които един човек сътворява с ръцете си, трябва първо да съществуват в мислите му. Човек не може да даде форма на дадено нещо, ако преди това не го е помислил.

До днес всички усилия на човечеството са били насочени към изделията на ръцете му. Хората са прилагали ръчния труд, желаейки да променят изцяло или отчасти вече съществуващите форми. Никога досега човечеството не се е опитвало да предизвика създаването на нови форми чрез налагане на мисъл върху безформената субстанция.

Когато дадено лице носи в себе си дадена мисъл форма то взема материал от съществуващите в природата форми и създава образ на формата от своята мисъл. До този момент хората са полагали малко или никакви усилия, за да си сътрудничат с притежаващата интелигентност безформеност – да работят заедно със създателя. Индивидът дори не е сънувал, че може да „прави, това, което вижда, че прави Създателят”. Той преработва и внася изменения в съществуващите форми чрез ръчен труд и изобщо не си задава въпроса дали не е възможно да създаде неща от безформената субстанция като й предаде мислите си.

Затова ние си поставихме за задача да докажем, че човек може да прави всичко това – да докажем, че всеки мъж или жена е способен да създава – и да покажем как. За начало нека предпоставим три основни положения.

Първо, ние твърдим, че има едно изначално, лишено от форма вещество, една изначална субстанция, от която са направени всички неща. Цялото привидно множество то елементи е един и същ елемент, но в различно количество. Огромното многообразие от форми, които откриваме в неорганичния и органичния свят, не е нищо друго, освен различни форми, направени от едно и също вещество. Това вещество е интелигентно и мислещо. Възникналата в него мисъл създава помислената форма. Мисълта, въплътена в мислещата субстанция, създава форми. Човекът притежава свой собствен мисловен център, затова е способен да породи оригинална мисъл. Ако човек успее да предаде своята мисъл на първичната мислеща субстанция, ще успее да предизвика създаването или образуването на нещото, за което мисли. Да обобщим:

Във вселената има мислещо вещество, от което са направени всички неща и което в своето първоначално състояние просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства на вселената.

Всяка мисъл, възникнала в тази субстанция, поражда нещото, което е „помислила”.

Всеки човек може да сътвори нещо в мислите си и като наложи мислите си върху безформената субстанция да доведе до създаването на нещата, за които мисли.

Тук някой може да попита дали съм в състояние да докажа тези твърдения. Моят отговор, без да навлизам в подробности, е, че мога да го направя както по експериментален, така и по логически път.

Тръгвайки от феномените на формата и мисълта и връщайки се в разсъжденията си обратно назад, аз достигам до една изначална, интелигентна субстанция. Като осъзнавам съществуването на тази субстанция и като продължа този ред на мисли, неизменно достигам до откритието за силата на отделния човек за предизвиква създаването на нещата, за които мисли.

Но най-силното ми доказателство е, че опитът също потвърждава тези мои разсъждения.

Ако един от четящите тази книга забогатее, правейки нещата, които тя му препоръчва, това ще подкрепи частично моето твърдение, но ако всеки човек, който прави това, което книгата му подсказва да прави, забогатява, тогава това ще е окончателно доказателство, че съм прав, освен ако някой премине през описания процес и се провали. Теорията е вярна докато процесът не се провали, а той няма да се провали, защото всеки, който изпълни точно това, което тази книга му препоръчва да направи, ще забогатее.

Вече споменах, че хората забогатяват като правят нещата по определен начин, а за да го правят, те трябва да могат да мислят по определен начин.

Как даден човек прави нещо е пряк резултат от това как мисли за него.

За да направиш нещата по начина по който искаш, трябва да усвоиш умението да мислиш това, което искаш да мислиш. Това е първата стъпка към забогатяването.

А да мислиш това, което искаш да мислиш, означава да мислиш ИСТИНАТА, независимо от външния вид на нещата.

Всеки човек притежава по рождение силата да мисли това, което иска да мисли, но за да го правиш, се изискват доста повече усилия, отколкото да мислиш мислите, които се внушават от външния вид на нещата. Мислене, което се основава само на външния вид на нещата, е доста лесно, но да мислиш истината, независимо от външността е трудно и изисква разход на повече сила, в сравнение с всяка друга работа, която ни се налага да вършим.

Няма труд, който хората да избягват повече от труда да се мисли постоянно и последователно. За нас, хората, това е най-тежката работа на света, особено, когато истината противоречи на видимата реалност.

Всяка проява във видимия свят има тенденцията да поражда съответстваща форма в ума, който я наблюдава и този ефект може да бъде избегнат само ако се придържаме към мисълта за ИСТИНАТА.

Ясно е, че щом видиш, че в ежедневието ти царува бедност, това ще породи в ума съответстващи форми. Можеш да избегнеш този процес ако се придържаш към тезата, че в света няма бедност, а само изобилие.

Да мислиш за здраве, заобиколен от болести или да мислиш за богатство, когато навсякъде около себе си виждаш бедност, се изисква сила, но този, който придобие тази сила, се превръща в господар на своя ум. Такъв човек може да победи съдбата  и да си вземе всичко, което му е потребно.

Подобна сила може да се придобие само ако се схване основополагащият факт, който стои зад целия видим свят и той е, че във вселената съществува една единствена, основна, градивна субстанция, от която и чрез която са направени всички неща.

След това трябва да се осъзнае истината, че всяка мисъл, вложена в тази субстанция, се превръща във форма и човек може така да налага мислите си върху нея, че да ги кара да приемат форма, да получат проявление и да станат видими.

Когато осъзнаем това, ние се отърсваме от всички съмнения и страхове и знаем, че можем да създадем всичко, което мечтаем да създадем, да имаме това, което жадуваме да бъде наше и да станем това, което искаме да бъдем. За да направим първата стъпка към забогатяването трябва да повярваме в трите основополагащи твърдения, упоменати по-рано в тази глава. За да ги подчертая, ще ги повторя отново.

  1. Във вселената съществува една единна, интелигентна, градивна субстанция, от която са направени всички неща и която в своето първоначално състояние просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства между формите във вселената.

  2. Всяка мисъл, възникнала в тази субстанция води до създаване на нещото, което си е представила.

  3. Всеки човек може да създаде нещо в мислите си и като наложи, подобно на шаблон, тези мисли върху безформената субстанция, да доведе до създаването на нещата, за които мисли.

Освободи се от всички стари представи за вселената и мисли упорито само върху тези, които прочете, докато те се запечатат твърдо в паметта ти и се превърнат в навик. Препрочитай ги отново и отново. Запамети ги дума по дума и медитирай върху тях, докато повярваш непоколебимо в истинността им. Ако в ума ти възникне съмнение, отхвърли го. Не се вслушвай в доводите, които ги оспорват. Не ходи на проповеди и сказки, където се учи или проповядва обратната теза. Не чети списания и книги, които поддържат различно становище. Ако допуснеш разбирането, убеждението и вярата ти да бъдат смутени, всичките ти усилия ще отидат на вятъра.

Не питай защо тези неща са верни и не размишлявай над въпроса как може да са верни. Просто ги приеми на вяра! Науката как се става богат започва с тяхното безусловно приемане.

Използвани източници:

Уолъс Д. Уотлъс

Тайната на успеха – науката да станеш богат (1910 г.)

Тагове: , , ,

1 Коментар

Trackbacks

  1. Уолъс Уотлъс за правото да бъдем богати | Богатство.net

Коментирай