Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Подобряване на бизнеса със SAP

Подобряването на бизнес процесите и произтичащите от това икономии в различните функционални области, нарастват от внедряването на SAP и това се забелязва в следните области:

Подобряване на бизнес процесите в компанията

Намаляване на общите разходите за доставки

Намаляване времето за реакция

Намаляване натоварването на активите

Увеличаване на пазарния дял

Увеличаване на паричния поток

Увеличаване на удоволетворението на клиентите

Подобряване на бизнеса по функционални области

Търговия и маркетинг 20-40% намаление на цената и времето на цикъла за поръчки
Покупки и Доставчици 5-15% намаление на разходите за доставки
Логистика и Дистрибуция 20-40% намаление на наличностите
Финанси и Администрация 5-15% увеличение на печалбите

Полезни показатели на бизнеса

Показателите дадени по-долу са събрани от съществуващи системи на SAP клиенти.Такива показатели могат да се използват като начални ориентири, които да ръководят клиента в настройването на показателите на ефективността, върху които SAP системата се очаква да има положителен ефект.

Функция Бизнес процес Показател
Търговия и Управление на търсенето Подобряване точността на прогнозите
Маркетинг Цени и управление на промоции Подобряване ценообразуването и стратегията за промоции
Клиентска информационна система Подобрени доставки съгласно специфичните изисквания на клиентите
Управление на търговския потенциал Увеличена търговска производителност и ефективност
Управление на спецификации / конфигурации Подобряване точността на online конфигурирането на заявките
Въвеждане на търговска поръчка Подобряване точността на поръчките / навременните доставки
Инженеринг Дефиниране на продукти Подобряване реконфигурируемостта на продуктите
и Развитие & Дефиниране на процеси Съкращаване времето за излизане на пазара
Внедряване Развитие на продукти Подобрена производителност
Управление на ревизии Намалено време за ревизиите
Управление на тестове Повишена точност на проектирането
Управление на версии Намаляване времето за създаване на нови продукти
Покупки Управление на оферти / договори Подобрени условия
и Доставчици Управление на заявки за покупки Намалени разходи за снабдяване
Управление получаването на стоки Намаляване разходите за управление и складиране
Управление на продуктовата ефективност Намаляване отклонението в производителността
Финансови интерфейси Подобряване ефективността на сметките по задълженията
Управление на ефективността на доставчиците Подобрено договаряне с доставчиците
Производство Графици и планиране Предсказуемост и навременни доставки
Управление на ресурси Намаление на фиксираните разходи
Управление на производството Намаление на разходите за материали
Управление и контрол на процеси Подобряване качеството / бърза изработка
Управление на поддръжката Увеличена надеждност / време за използване
Управление на качеството Нисък процент на брак
Логистика и Мрежова инфраструктура Намалени общи разходи за дистрибуция
Дистрибуция Планиране на дистрибуцията Увеличени навременни доставки
Управление на наличностите Намаляване нивата на запасите
Управление на търговията Намаляване времето и разходите за внос износ
Управление на складовете Подобряване използването на складовото пространство и времето за окомплектоване
Управление на транспорта Намаляване разходите за доставки
Финанси и Главна книга Подобряване времето и себестойността на консолидацията
Управление Задължения Минимизиране на изходния паричен поток
Вземания Намаляване на загубите от кредитиране при ежедневните продажби
Управление на активите Подобрени резултати
Управление на персонала Подобряване на личната продуктивност на персонала
Разходи Улесняване на икономически изгодното взимане на решения


Тагове: , , , ,

1 Коментар

Trackbacks

  1. ERP: Управление на продажби и дистрибуция | Богатство.net

Коментирай