Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Планиране и управление на производството с ERP система

Радислав Кондаков

Планирането и управлението на производството е ключова функционалност за всяка производствена компания, която иска да внедри ERP система (система за управление на бизнеса).

Този модул, съвместно с клиентските поръчки, поръчките за доставки и планирането на материалните ресурси осигурява пълно управление на цялостния логистичен процес в предприятието. Това дава възможност за прецизно и оптимално управление на доставките към производството, а също така и задоволяване на непрекъснато нарастващите потребности на клиентите.

С помощта на тази функционалност е възможно да се извършва интегрирано планиране на потоците данни за производството и транспорта на материалите. Освен това се поддържа интеграцията на всички производствени единици в едно предприятие по цялата логистична верига: вертикално, чрез интегриран поток от информация, вариращ от приложения за основната бизнес дейност до контрол на процесите на ниво цех. Хоризонтално интеграцията се поддържа чрез координация на планирането между производствените единици.

Описаната по- долу примерна функционалност дава представа за това, какво може да получи и трябва да търси клиентът от една ERP система, имаща производствен модул.

Компоненти

 Управление на потребностите
 Планиране на материалните потребности – MRP I
 Планиране и оценка на производствените капацитети и натоварвания – MRP II
 Управление на цеховете и производството

Основни данни
Основни данни за материали – планиране и управление на производството

Основните данни за материалите съдържат информация за всички материали, които компанията клиент произвежда, складира и продава. Те съдържат:

• Създаване, обслужване и управление на основни данни за материали.
• Използване и проследяване на материалите и продукцията по партиди.
• Използване на подходящи складове за различните материали и продукти.
• Задаване на нивото на брак.
• Дефиниране на групиращи характеристики за определяне на материалите и продукцията по отношение различни бизнес процеси.
• Дефиниране на процедури и стратегии за планиране на материалните потребности.
• Дефиниране на параметри, определящи план-графици, калкулиране на потребности и проверка на наличностите.
• Дефиниране на производствени параметри.
• Осигуряване на мощни средства за бърз достъп до необходимата информация.


Класификация

Системата за класификация е средство за групиране на специфични обекти в определени структури. Основната част от системата за класификация са характеристиките (характеристики на материали, компоненти, партиди). Системата за класификация използва характеристиките за лесен и бърз достъп до необходимите обекти.

Структура на изделие

Изчерпателен, структуриран списък на съставните компоненти на дадено изделие (продукт), който съдържа номенклатурния номер на всеки компонент, неговото количество и мерна единица.

Основни параметри на структурата на изделието са:

• Номер на компонента (суровината).
• Мерна единица.
• Количество.
• Тип на компонента (суровината).
Структурата на изделието се използва в различни форми, при определени ситуации, в които готовата продукция се произвежда от определен набор компоненти и суровини.

Ресурси (работни центрове)

Ресурс (работен център) е мястото, където се извършват определени производствени дейности и операции. Работните центрове са бизнес обекти, които представляват:

• Работници, труд.
• Производствени единици (линии).
• Складови ресурси
• Производствени единици (линии)/складови ресурси

Основните данни, характеризиращи определен ресурс (работния център), са:

• Основни данни и стойности по подразбиране (категория, тип производство, отчетни данни и т.н.).
• Параметри за натоварване и капацитети.
• Параметри за планиране.
• Параметри за определяне на себестойности.
• Технически параметри.

Рецепти

Рецептата (технологията) за изработване на дадено изделие се дефинира като подробна последователност от производствени операции и фази. При създаване на технологичната последователност, за всяка операция се определя основният ресурс (работeн център), в който тя се извършва, и нейното времетраене, както и други параметри, които дефинират процеса на производството в детайли. Към всяка операция се асоциират съответните, подлежащи на обработка материали (компоненти) от структурата на крайното изделие, а също и използваните в операцията производствени ресурси и инструменти. Посредством рецептата се планира производството на готова продукция. Рецептата (технологията) служи за референция на производствените поръчки и определяне на себестойността.

В технологията се дефинират:

• Операциите и фазите (стъпките), през които трябва да премине производството.
• Производствените дейности, които са в основата за определяне на времената (датите), капацитета (натоварването) и разходите.
• Използваните материали в производството.
• Използването на ресурсите (работните центрове).
• Качествен контрол.

Планиране на материалните потребности

Основната функция на планирането на материалните потребности е:

• Да гарантира наличност на материалите (суровините).
• Определяне на датите, на които материалите (суровините) трябва да бъдат налични.
• Създаване на планови поръчки за доставка.
• Създаване на планови поръчки за производство.
• Планиране на капацитети (натоварване).
• Да определи датата, на която готовата продукция ще бъде в склада, налична за експедиция
• Минимизиране на разходите.
Основните стъпки, свързани с планиране на материалните потребности, са:

• Създаване на производствен план и въвеждане на потребностите в Управление на потребностите. Потребностите се изчисляват на базата на исторически данни (данни от минали продажби) или плана за продажби за отделните крайни продукти (изделия).
• Генериране на ПМП и автоматично създаване на планови поръчки в зависимост от потребностите и складовите наличности на готовата продукция и полуфабрикатите, планиране на базата на консумация за суровините и материалите.
• Определяне и дефиниране на процедури за определяне на размера на партидите.
• Създаване, промяна и визуализиране на планови поръчки за производство.
• Конвертиране на планови поръчки в производствени.
• Проверка за наличност на материали (автоматично).
• Оценка на производствените капацитети и натоварвания.
• Списък запаси/потребности (индивидуално/общо).
• Източник на потребности/справка за поръчки.
• Информационна система за липсващи компоненти (материали).
• Оценка на планирането на материалните потребности.

Планиране и управление на производството

Производствения процес в компанията се осъществява посредством поръчки за производство.

Поръчката за производство определя кой продукт ще се произвежда, в кое място, по кое време и колко работа е необходимо да бъде извършена. Също така се определят необходимите производствени ресурси, разходите за производство и плановата себестойност.

При създаване на поръчка за производство се резервират необходимите количества от материали (суровини) в склада. Определят се партидите, от които ще бъдат изписани суровините. Единствено резервираните количества могат да бъдат изписани, ако операцията, в която трябва да бъдат вложени, е пусната от оторизирано лице.

След изписване на необходимите количества се актуализира и фактическата себестойност в поръчката за производство. Изписването на материали (суровини) се осъществява на базата на структурата на изделието. Генерират се материален документ и счетоводен запис. Актуализира се текущото състояние в склада.

Стъпките, обхващащи производствения процес, са, както следва:

• Създаване на производствени поръчки ръчно или посредством конвертиране на планови поръчки.
• Четене, копиране и актуализиране на основните данни (структура на изделие, рецепта-технология) в производствената поръчка.
• Проверка за наличност на материали (автоматично).
• Резервират се необходимите количества от материали (суровини) в склада.
• Създаване на план-графици и проверка на наличните производствените капацитети и натоварвания.
• Оценка на производствените капацитети и натоварвания.
• Определяне на плановите себестойности по производствена поръчка.
• Пускане на производствената поръчка.
• Изписване на материали и компоненти.
• Отчитане на производствена поръчка.
• Заприхождаване на готова продукция.
• Преизчисляване на разходите за производство (действителни разходи в зависимост от използваното време за производство и консумацията на материали).

След изработването, готовата продукция се заприхождава в склада за готова продукция, от където може да бъде експедирана. Генерират се материален документ и счетоводен запис. Актуализира се текущото състояние в склада.

Данните, които могат да бъдат отчитани в производството, са:

• Изработеното количество готова продукция, количеството брак и количеството, което трябва да се доработва.
• Разходи свързани с производството по операцията или по цялата поръчка.
• Използван ресурс (работен център).
• Времена за работа на работници и производствени единици (линии)..
• Начало и край на процеса.
• Работника или групата от работници, изпълняващи операцията.
• Планови и непланови движения на продукция и материали.
• Причина за отклоненията.

Следните бизнес транзакции могат да бъдат изпълнявани:

• Актуализиране на данните в поръчката за производство.
• Автоматично изписване на материали (суровини).
• Автоматично заприхождаване на готова продукция.
• Освобождаване (намаляване) на капацитета (натоварването).
• Актуализиране на себестойността на базата на отчетените данни.
• Актуализиране на наличностите.

Заповеди за инженерни изменения (промяна на структури на изделия)

• Създаване, промяна и визуализиране на номер на изменение. Валидност на номер на изменение по периоди.
• Алтернативни структури на изделия.
• Активиране и деактивиране на валидност на номер на изменение.

Справки

Структура на изделие

• Разгъване на структура на изделие (много нива).
• Разгъване на структура на изделие (едно ниво).
• Сравнение на структури на изделия.
• Изменения в структура на изделие.

Ресурси (работните центрове)

• Списък на ресурси (работните центрове).
• Наличен капацитет и натоварване по ресурс (работен център).
• Използване на ресурси (рецепти)..

Рецепти (технологии)

• Списък на рецепти (технологии).
• Изменения в рецепта (технология).

Планиране на материалните потребности

• Списък на планираните материални потребности.
• Списък запаси/потребности (индивидуално/общо).
• Списък на източници на потребности.
• Информационна система за липсващи компоненти (материали).

Управление на производството

• Статус на производствена поръчка.
• Компоненти (материали) в производствена поръчка.
• Движения материали, компоненти и готова продукция по производствена поръчка.
• Фази (операции) по производствена поръчка.
• Потребности от капацитети (натоварване) по производствена поръчка.
• Анализ на разходите по производствена поръчка.

Време за производство и консумацията на материали по:

• Период.
• Ресурс (работен център).
• Продукт.
• Компонент (материал).
• Производствена поръчка.

Тагове: , ,

2 Коментара

Trackbacks

  1. Контролинг или управленско счетоводство | Богатство.net
  2. ERP: Управление на продажби и дистрибуция | Богатство.net

Коментирай