Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Определяне на цената на машиносмяна

Разходите, които взимат участие в определянето на цената на машиносмяна, можем да разделим най-условно на три вида – фиксирани, оперативни и разходи за труд.

Фиксираните разходи (ФР) са тези, които могат да се определят на база време, а не на извършена работа. Те не спират когато работата спре и трябва да се разпределят на работните часове по време на годината. Стандартно, към фиксираните разходи се причисляват цената на придобиване, амортизацията на оборудването, лихвите по инвестицията, данъци, склад, застраховка и др..

Пример :

Гараж (склад) : Това е фиксиран разход, независещ от часовете на употреба. Неговата стойност трябва да се разпредели върху всички часове, когато машината е била използвана.

Г, лв = (П* ЦК) / n

Г – цената на гараж/ склад – лв

П – необходимо гаражно/ складово пространство, м2

ЦК – годишна цена на квадратен метър, лв

n – годишна употреба на машината, часове

Оперативните разходи (ОР) зависят директно от режима на експлоатация. Тези разходи включват разходите за гориво, смазочни материали, гуми, поддръжка и ремонт.

За всяка машина трябва да се вземе предвид разходна норма за горивото, цената на смазочните материали, разходите за смяна на гумите, цената на по-скъпите консумативи (напр. акумулатори), периода и стойността на ремонтите и др.

Пример : Разходи за ремонт

РМ = {ЦМ* К1 ((Ч + n)/ 1000)ª – ЦМ*К1 (Ч/1000)ª} / n

РМ – разход за ремонт

ЦМ – текуща цена на машината, в лв

К1 – коефициент, по-малък от 1

а – коефициент, по-голям от 1

Ч – общия брой часове на работа на машината до началото на годината

n – годишна употреба на машината, часове

К1 и а са коефициенти, което зависят от конкретната машина. За съжаление не разполагаме със стойности, които да се отнасят до строителни машини.

Формулата е само примерна, за планиране на разходите за ремонт може да се използва сумиране на цената на планираните ремонти и консумативи,

Разходите за труд (РЗ) за свързани с възнагражденията на служителите, работещи с машините – заплата, осигурителни вноски, данъци и т.н.

Примерна формула : РЗ = СЗ* 1.25

РЗ – разход за труд, лв

СЗ – средна заплата за час, лв

1.25 – регулиращ коефициент

Регулиращият коефициент служи за да се изчисли общия брой трудови часове за работата на машината, включително време за придвижване, локация, настройка, разходи за администриране на машинистите и др.

Цената на машиносмяна (ЦМ) е равна на сумата от трите вида разход :

ЦМ, лв = ФР + ОР + РЗ

 

Информацията е предоставена от РАВ Солюшънс ЕООД 


Коментирай