Богатство.net

Истинското богатство е вътре в теб

Дружество с ограничена отговорност

Същност

Учредява се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му. Капиталът не може да бъде по- малък от 5 000 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците с минимална стойност от 10 лв. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 100. Управителни органи са: общо събрание на съдружниците и управител (управители), който може и да е съдружник.
Фирма / Име /

Фирмата на дружеството задължително съдържа и добавката “дружество с ограничена отговорност” или “ООД”, а когато е учредено само от едно физическо или юридическо лице, означението е “еднолично ООД”

Учредяване

Дружественият договор (при ООД) , съответно учредителния акт (при ЕООД) се изготвя в писмена форма. Учредител може да бъде представляван от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Дружественият договор трябва да съдържа:

* фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
* предмета на дейност и срок на договора;
* името, съответно фирмата на съдружниците;
* размера на капитала;
* срокове и условия за внасяне на капитала;
* размера на дяловете, с които съдружниците участват в капитала;
* управлението и начина на представителство;
* предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
* други права и задължения на съдружниците.

Съдружници – права и задължения

Права

* да участва в управлението на дружеството;
* да участва в разпределението на печалбата;
* да получава информация за дейността на дружеството;
* да получава достъп до дружествената документация;
* на ликвидационен дял.

Задължения

* да изплати или внесе дяловата си вноска;
* да участва в управлението на дружеството;
* да спомага осъществяването на дейността му;
* да изпълнява решенията на общото събрание;

Предимства:

* съдружниците са отговорни за задълженията на дружеството само до размера на дяловото си участие в него;
* сравнително високо доверие от страна на кредиторите;

Недостатъци:

* изискване на задължителен минимален капитал за регистрация на дружеството;

Стратиране на собствен бизнес

Съставил:
Десислава Димитрова

Източник : http://www.businessprestige.com/consultant/limited-liability-company-bg.php

Тагове: ,

1 Коментар

  1. много полезна и интересна информация особено за всички новостартиращи компании и тази кото не са се сблъсквали с тази проблематика – мерси че споделяте тук с всикчи нас – поздрави и до скоро и лек ден на всички

Коментирай